top of page

יציבות תעסוקתית

משתלמים

עובדים שהם משתלמים בטכניון חייבים לקבל לפחות 500 יחידות תעסוקה בממוצע לסמסטר. היקף העסקה זה לא יפחת במשך תקופת ההשתלמות התקנית (תואר שני - שנתיים, תואר שלישי - ארבע שנים).
במקרים חריגים, ולאחר מתן אישור עבודה משלימה למשתלם, היקף העסקה מינימלי יכול לרדת ל-300 יחידות תעסוקה. ניתן להגיש בקשה ל"תעסוקה משלימה" באמצעות טופס "בקשה לאישור תעסוקה משלימה''.
במצב של הפסקה זמנית עקב הורות ו/או מילואים תוארך תקופת הזכאות לשיבוץ לתעסוקה בהתאם. לפרטים נוספים - נוהל נלווה להסכם קיבוצי 2018.

מעמד של "מורה מתמיד"

עובדים אשר נמצאים במעמד של ״מורה מתמיד״ חייבים לקבל לפחות את היקף העסקה המובטח שנקבע בתכנית העסקה במשך תקופה של שנתיים. היקף העסקה המובטח לא יפחת מההיקף הממוצע שאותו לימדתם בשנתיים הקודמות לקביעת תכנית העסקה.

הקריטריונים המצטברים לזכאות למעמד "מורה מתמיד"

קריטריונים כמותיים:

1. העביר הרצאה או שיעור בפקולטות בטכניון בהיקף של שמונה קורסים פרונטאליים סימסטריאליים או 16 שעות הוראה שבועיות לפחות (במצטבר לאורך התקופה שבסעיף הבא);

2. במהלך ארבע שנים רצופות עובר למועד הבדיקה (מדי שנה בחודש מאי).

קריטריון איכותי:

1. דיקן הפקולטה או מי מטעמו קבעו כי איכות ההוראה מתאימה.

בנוסף, ניתן אישור סופי כ"מורה מתמיד" על ידי המנל"א באמצעות לשכת הסגל האקדמי.

לפרטים נוספים - מנגנון יציבות תעסוקתית לסגל נלווה.

bottom of page