top of page
עמית הוראה

דרוג עמית הוראה

כל אדם אשר הטכניון מעסיק בתפקידי הוראה, תרגול והדרכה אקדמיים ואינו חבר סגל בכיר, אינו סטודנט בטכניון, אינו מועסק כעובד מנהלי או כחוקר במוסד הטכניון ב-100% משרה, שכרו מחוץ למוסדות להשכלה גבוהה אינו עולה על  20,772 ₪ בממוצע לחודש (בשנת תשפ"ד), או עבור מי שפרש לגמלאות ומקבל קצבת פנסיה הכנסתו (קצבאות ממעביד ו/או מקרן פנסיה ו/או מעסק ו/או ממשלח יד ו/או מעבודה כשכיר - לא כולל הכנסה מהוראה במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה) אינה עולה על 11,870 ש"ח בממוצע לחודש (בשנת תשפ"ד).

 

על מנת להיות שייך למסלול העסקה של עמית הוראה, יש למלא טופס הצהרה פעם בשנה, אחרת דרוג ברירת המחדל למורים שאינם משתלמים הינו מורה מן החוץ.

עמיתי הוראה זכאים להפרשות הבאות לקרן פנסיה וקרן השתלמות -

קרן פנסיה: 7% ניכוי מחבר הסגל לתגמולים, 7.5% הפרשת הטכניון לתגמולים ועוד 8.33% הפרשת הטכניון לפיצויים.

קרן השתלמות: 2.5% ניכוי מחבר הסגל, 7.5% הפרשת הטכניון.

 

עמיתי הוראה זכאים לתוספת וותק לשכר -

הוותק מתחיל להיספר החל מהזכאות לתואר ראשון. הוותק נספר גם עבור שנים בהן לא עבדתם בפועל בטכניון: כל שנה בה המועסק זכאי ל-BA נספרת כשנת וותק אחת, וכל שנה בה המועסק זכאי ל-MA נספרת כשנה וחצי של וותק.

בנוסף, כל שנת שרות סדיר נספרת כשנת וותק אחת.

 

עמיתי הוראה זכאים לקבל תקציב קשרי מדע -

 

תקציב זה מאפשר מימון פעילות אקדמית של עמיתי הוראה, השתתפות בכיסוי הוצאות השתלמות בארץ ובחו"ל.

התקציב הוא פר שנה אקדמית ואינו נצבר. אם לא נוצל, הוא אינו ניתן לפדיון בסיום תקופת ההעסקה.

עמית הוראה יכול לבקש מהטכניון עד 3000 $ בשנה אקדמית.

 

 

דרגות לשכר ודרגות אקדמיות:

 • עמית הוראה 1: דרגת מורה (בעבר מורה משנה נלווה).

 • עמית הוראה א': דרגת מורה (בעבר מורה נלווה).

 • עמית הוראה ב': דרגות עמית הוראה (בעבר מרצה נלווה), עמית הוראה חבר (בעבר מרצה בכיר נלווה), עמית הוראה מן המנייין (בעבר חבר הוראה בכיר נלווה).

מסלולי העסקה

 

ישנם 3 מסלולי העסקה (דרוגים) לחברי סגל ההוראה:

 • עמית הוראה.

 • מורה מן החוץ.

 • סטודנטים בטכניון (סטודנטים לתואר ראשון ולתארים גבוהים).

דרגות אקדמיות

 

דרגות אקדמיות נקבעות על ידי הפקולטה (דיקן או מישהו מטעמו) ולשכת הסגל האקדמי, והן מושפעות מהשכלה וותק מקצועי של חבר סגל ההוראה.

החל מאוקטובר 2021 יש שינוי בכינוי הדרגות האקדמיות. ישנן 4 דרגות אקדמיות:

 • מורה

 • עמית הוראה

 • עמית הוראה חבר

 • עמית הוראה מן המניין

כינוי הדרגות האקדמיות בעבר:

 • מורה משנה נלווה עוזר

 • מורה משנה נלווה

 • מורה נלווה

 • מרצה נלווה

 • מרצה בכיר נלווה

 • חבר הוראה בכיר נלווה

מורה מן החוץ

מורה מן החוץ

מורים אשר עיקר תעסוקתם אינה תעסוקה בהוראה במוסדות להשכלה גבוהה, אינם עונים להגדרת עמית הוראה ואינם סטודנטים בטכניון.

מורים מן החוץ אינם זכאים לתוספת וותק.

מורים מן החוץ זכאים להפרשות הבאות לקרן פנסיה -

6% הפרשה לתגמולים, 6.5% ניכוי מהעובד, 8.33% הפרשה לפיצויי פיטורין.

מורים מן החוץ אינם זכאים לקרן השתלמות.

מורים מן החוץ אינם זכאים לתוספת וותק לשכר.

דרגות לשכר ודרגות אקדמיות:

 • ממ"ה 1: דרגת מורה (בעבר מורה משנה נלווה).

 • ממ"ה א': דרגת מורה (בעבר מורה נלווה).

 • ממ"ה ב': דרגת עמית הוראה (בעבר מרצה נלווה), דרגת עמית הוראה חבר (בעבר מרצה בכיר נלווה).

 • ממ"ה ג': דרגת עמית הוראה מן המניין (בעבר חבר הוראה בכיר נלווה).

סטודנט

סטודנטים בטכניון

זכאים להפרשות הבאות לקרן פנסיה וקרן השתלמות -

 

קרן פנסיה: 7% ניכוי מחבר הסגל לתגמולים, 7.5% הפרשת הטכניון לתגמולים ועוד 8.33% הפרשת הטכניון לפיצויים.

 

קרן השתלמות: 2.5% ניכוי מחבר הסגל, 7.5% הפרשת הטכניון.

משתלמים לתארים גבוהים זכאים לתוספת ותק לשכר -

ותק נספר גם עבור שנים בהן לא עבדתם בפועל בטכניון: כל שנה בה המועסק זכאי ל-BA נספרת שנת וותק אחת, וכל שנה בה המועסק זכאי ל-MA נספרת כשנה וחצי של וותק. בנוסף, כל שנת שרות סדיר נספרת שנת ותק אחת.

דוקטורנטים זכאים לקרן קשרי מדע -

 

הקרן הינה אישית, נצברת ומיועדת להשתתפות בפעילויות אקדמיות בישראל ובחו"ל, כגון: השתתפות בכנסים, ועידות מדעיות וחברות באגודות מקצועיות.

ההקצאה לקרן שנתית ומתבצעת בדולרים. הסכום נקבע בהתאם לדרגתו והיקף משרתו השנתית של הדוקטורנט ומתעדכן ע"י ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות) מידי שנה.

הקצבה לקק"מ תשפ"ב (הסכומים הם למשרה מלאה, לשנה):

 • אסיסטנט א' 1,938 $

 • אסיסטנט ב' 2,784 $

 • מדריך דוקטור 3,605 $

 

הסכומים המוקצים לקרן נצברים, משמע סכום שלא נוצל בשנה מסוימת נותר בקרן לשימוש עתידי. בסיום העסקה מקבל הדוקטורנט את יתרת הסכום שנצבר בקרן בניכוי מס.

דרגות לשכר ודרגות אקדמיות:

 • עוזר הוראה (תלמיד לתואר ראשון): דרגת מורה (בעבר מורה משנה נלווה עוזר).

 • עוזר הוראה (מסטרנט): דרגת מורה (בעבר מורה משנה נלווה). 

 • אסיסטנט א' (דוקטורנט לפני בחינת מועמדות): דרגת מורה (בעבר מורה נלווה).

 • אסיסטנט ב' (דוקטורנט לאחר בחינת מועמדות): דרגת מורה (בעבר מורה נלווה).

 • מדריך (דוקטורנט לאחר 3 שנות לימודים לדוקטורט או בחלוף שנתיים מקבלת דרגת אסיסטנט ב', לפי המוקדם מביניהם): דרגת מורה (בעבר מורה נלווה).

שכר סגל הוראה

 

השכר שונה מעובד לעובד והוא תלוי במסלול העסקה, דרגה אקדמית, ותק מקצועי והיקף העסקה.

היקף העסקה של חבר סגל הוראה נקבע על ידי יחידות תעסוקה, כאשר 2200 יחידות תעסוקה נחשבות למשרה מלאה.

 

על מנת לדעת מה השכר שאתם זכאים לקבל השתמשו במחשבון השכר.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

שכר סגל הוראה
bottom of page