top of page

הסבר יחידות התעסוקה

יחידות תעסוקה במונחים של שעות עבודה

נקודת המוצא לחישוב התגמול עבור מטלות ההוראה בטכניון היא טבלת ההעסקה (״טבלת פלמור״). טבלה זו מנסה לתת מענה לעומס האופייני לכל מטלת הוראה. מטבע הדברים, קיימת שונות רבה בטכניון בעומס העבודה במטלות הנושאות אותו שם (כגון בדיקת תרגילים, הדרכת מעבדה וכו׳). לכן, חשוב להבהיר שבעוד שיחידת תעסוקה היא יחידת מידה נוחה לחישוב שכרו של העובד, היא איננה יחידת מידה ברורה וחד-ערכית של עומס העבודה. את עומס העבודה יש למדוד בשעות עבודה.

 

בטבלת ההעסקה ובנהלי עבודה שנחתמו עם הנהלת הטכניון בשנת 2018 מובהר היטב יחס ההמרה בין יחידות התעסוקה לשעות העבודה (במיוחד בבדיקת תרגילים, הדרכת מעבדה וכו׳):

 

100 יחידות תעסוקה*   =  15±3 שעות עבודה בסמסטר

 

יחס זה קובע מעין ״שכר מינימום״ ונועד לבדוק האם קיים עומס עבודה חריג ביחס ליחידות התעסוקה שהוקצו. לאור כך, על הגורם האקדמי האחראי  לתכנן את עומס העבודה הכולל ולחלקו לעובדי ההוראה כך שימלא, ולא יחרוג, משעות העבודה המתוגמלות. במידת הצורך, ובעקבות תכנון שכזה, ניתן להוסיף יחידות תעסוקה לעובדים. 

ברור מאליו שתכנון שכזה צריך להעשות לפני תחילת העבודה. במקרים בהם יתברר, לאחר תחילת העבודה, שדברים מסוימים לא נלקחו בחשבון, יש להביא זאת לידיעת הגורם האקדמי האחראי ולתגמל את העובד גם רטרואקטיבית על העבודה שנעשתה או לשנות את עומס העבודה העתידי כך שבסך הכל לא יחרוג מהעומס המקסימלי.
 

חשוב להבהיר שעבור מטלות הוראה סטנדרטיות, הנפרשות על פני סמסטר שלם, לא ניתן להקצות פחות יחידות תעסוקה מהמצוין בטבלת ההעסקה.

   * יחידות תעסוקה ניתנות לסמסטר אחד ומקנות שכר חודשי למשך 6 חודשים:

  1. סמסטר חורף: ששת החודשים אוקטובר - מרץ.

  2. סמסטר אביב: ששת החודשים אפריל - ספטמבר.

  3. סמסטר קיץ: כל ששת המשכורות משולמות בשתי פעימות בחודשים אוגוסט-ספטמבר.

bottom of page