top of page

טבלת היקף העסקה

נקודת המוצא להקצאת יחידות תעסוקה עבור מטלות ההוראה בטכניון היא טבלת העסקה (״טבלת פלמור״). טבלה זו מנסה לתת מענה לעומס האופייני לכל מטלת הוראה. מטבע הדברים, קיימת שונות רבה בטכניון בעומס העבודה במטלות הנושאות אותו שם (כגון בדיקת תרגילים, הדרכת מעבדה וכו׳). לכן, חשוב להבהיר שבעוד שיחידת תעסוקה היא יחידת מידה נוחה לחישוב שכרו של העובד (משרה מלאה מוגדרת כ-2200 יחידות תעסוקה), היא איננה יחידת מידה ברורה וחד-ערכית של עומס העבודה. את עומס העבודה יש למדוד בשעות עבודה. בטבלת היקף העסקה ובנהלי עבודה שנחתמו עם הנהלת הטכניון בשנת 2018 מובהר היטב יחס ההמרה בין יחידות התעסוקה לשעות:

100 יחידות תעסוקה* = 3 ± 15 שעות עבודה בסמסטר

עבור מטלות עודפות צריך להקצות יחידות תעסוקה נוספות, למשל באמצעות ״מטלת הוראה מיוחדת״.

 

חשוב להבהיר שעבור מטלות הוראה סטנדרטיות, הנפרשות על פני סמסטר שלם, לא ניתן להקצות פחות יחידות תעסוקה מהמצוין בטבלת ההעסקה.

*יחידות תעסוקה ניתנות לסמסטר אחד ומקנות שכר חודשי למשך 6 חודשים:

1. סמסטר חורף: ששת החודשים אוקטובר - מרץ

2. סמסטר אביב: ששת החודשים אפריל - ספטמבר

3. סמסטר קיץ: כל ששת המשכורות משולמות בשתי פעימות בחודשים אוגוסט - ספטמבר

טבלת היקף העסקה

 * סך כל שעות העבודה לאורך כל הסמסטר. במקרים חריגים תתכן סטייה של עד 20%.

טבלה א' - מפתח אחריות מתרגלים

לכל קורס יהיה מתרגל אחראי. מתרגל יחיד הוא גם מתרגל אחראי.

טבלה ב' - מפתח אחריות מרצים

 

בכפוף למילוי המטלות הכלולות (B)

 

 

פירוט מטלות כלולות

 

 * חיבור של החלק הארי של עבודות הבית או חומרי הלימוד לא נכלל במטלה זו.

סיווג - קורסים

 

 * ראש היחידה יכול להגיש למנל"א בקשה מנומקת להחליף את סיווגם של שני קורסים (אחד תמורת השני) במקרים בהם עומס ההוראה ורמת הקושי אינם תואמים לסיווג.
* ראש יחידה יכול להגיש למנל"א בקשה מנומקת להעביר קורס מסוג בסיסי/אחר למתקדם. מספר הקורסים הנ"ל ליחידה לא יעלה על שניים בו זמנית, פרט למקרים חריגים שבהם אין קורס מתקדם להחלפה.

סיווג - בדיקת תרגילי בית

סיווג -פרויקט

bottom of page