top of page

מחשבון שכר

 

הסבר על מחשבון השכר

 

 • השכר שונה מעובד לעובד והוא תלוי במסלול העסקה, דרגה אקדמית, וותק מקצועי והיקף העסקה.

 • היקף העסקה של חבר סגל הוראה נקבע על ידי יחידות תעסוקה, כאשר 2200 יחידות תעסוקה נחשבות למשרה מלאה.

 • ניתן לקרוא הסבר מפורט על יחידות תעסוקה ועל מסלולי העסקה ודרגות אקדמיות בדפים הרלוונטיים באתר.

 • אוכלוסיה - הכוונה היא למסלול העסקה שבו אתם מועסקים, עליכם לבחור בין עמית הוראה / מורה מן החוץ / משתלמים (כולל סטודנטים לתואר ראשון) - בהתאם לבחירה בסעיף זה תיפתח אפשרות בחירה של דרגה אקדמית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • בתלוש השכר תוכלו לראות מה הדרגה האקדמית והדרגה לשכר. לדוגמא:


 

 • יש להכניס למחשבון השכר את היקף ההעסקה שבו אתם מועסקים - כלומר, את יחידות התעסוקה שהוקצו לכם.
  יחידות התעסוקה מצוינות במפרט התעסוקה שלכם. 

   

 • וותק מקצועי - הכנסת הפרטים בנוגע לתאריך סיום תואר ראשון, תאריך סיום תואר שני, ומספר שנות שירות צבאי סדיר (ללא קבע), נועדו כדי לחשב את הוותק המקצועי עבור עובדים שזכאים לקבל תוספת ותק (עמיתי הוראה וסטודנטים לתארים גבוהים). 
   

 • מסטרנטים (תואר שני) זכאים לקבל תוספת עבור הוראה פרונטלית (תרגול והדרכת מעבדות).
  אתם מתבקשים להכניס בנפרד גם את כמות יחידות התעסוקה עבור הוראה פרונטלית - נניח שהוקצו לכם סה"כ 550 יחידות תעסוקה; מתוכן, 400 יחידות תעסוקה הן עבור הוראה פרונטלית - עליכם להכניס 400.

 

המחשבון מעודכן להסכם השכר שנחתם ב - 2018.

bottom of page