top of page

אודות הארגון

ארגון סגל ההוראה בטכניון (אס"ה) הוא ארגון העובדים היציג של כלל עובדי ההוראה בטכניון שאינם חברי סגל אקדמי בכיר (מרצים/ות, מתרגלים/ות, מדריכים/ות וכו׳).

מטרת הארגון היא לייצג את חבריו בפני גורמים בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ומחוצה לו בעניינים הבאים:

  • הסדרת תנאי עבודה והשגת הסכמים והסדרים קיבוציים עבור המיוצגים על ידי הארגון.

  • זכויות סוציאליות נלוות לשכר העבודה.

  • קידום האינטרסים האקדמיים, המקצועיים והכלכליים של החברים בארגון ושיפור הזכויות, סוציאליות ואחרות המוקנות להם ו/או אשר יוקנו להם בעתיד.

  • חיזוק הזיקה ההדדית בין חברי הארגון לטכניון והגברת המחויבות האקדמית והכלכלית של הטכניון כלפי חברי הארגון.

  • קיום קשר עם ארגוני סגל אקדמי במוסדות מקבילים להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.

  • קיום קשר ושיתוף פעולה עם ארגוני הסגל האקדמי, ארגוני עובדים ואגודת הסטודנטים בטכניון.

חברי הארגון וזכויותיהם

לארגון יכולים להצטרף מרצים ומתרגלים בטכניון שאינם חברי סגל וכן משתלמים בבית הספר ללימודי מוסמכים בטכניון.
לחברי הארגון הזכות ליהנות מכלל ההסדרים, ההנחות, והשירותים אשר יקבעו ע"י מוסדות העמותה.
חברי הארגון זכאים לעיין במסמכי העמותה כפי שנקבע בתקנון ורשאים להגיש שאילתות לבעלי תפקידים בארגון.
חברי הארגון יכולים להגיש את מועמדותם ולהיבחר למוסדות העמותה המפורטים להלן.

מוסדות הארגון

האספה הכללית – הגוף העליון הכולל את כל חברי העמותה.


המועצה – גוף המופקד על ניהול ענייניו השוטפים של הארגון והכולל נציגים נבחרים מכל היחידות האקדמיות בטכניון על-פי מפתח מספרי (נציג אחד לכל 30 חברי ארגון). המועצה בוחרת את הוועד, את ועדת הביקורת וועדות אחרות.


הוועד – הגוף המבצע של הארגון, הכולל שלושה חברים שנבחרו ע"י המועצה.


ועדת הביקורת – גוף העוקב ובוחן את מכלול הפעילות של הארגון וכן משמש כמען לפניות חברי העמותה.

תקנון הארגון

תקנון הארגון מגדיר את העמותה, מטרותיה ופעילותה.

לקריאת התקנון לחצו כאן.

laboratory-624x361.jpg
lesson-624x351.jpg
bottom of page