top of page

תוצאות הבחירות למועצת אס"ה -  תשפ"ג

ב - 1/02/2023 נערכו בחירות ב- 7 פקולטות ובמכינה בהן הוצגו מועמדויות.

הבחירות נערכו באמצעות מערכת סכהקול של חברת איניגו.

בפקולטה ישנם 13 בעלי זכות בחירה.

בבחירות היו 30.77% הצבעה מסך חברי הארגון בפקולטה.

המועמד אמיר גילדור נבחר ברוב של 4 - בעד, 0 - נגד, 0 - נמנעים.

נציג הפקולטה למדע והנדסה של חומרים: אמיר גילדור

הפקולטה להנדסת חומרים

בפקולטה ישנם 34 בעלי זכות בחירה.

בבחירות היו 38.24% הצבעה מסך חברי הארגון בפקולטה.

המועמד גבי ויינרוט נבחר ברוב של 13 - בעד, 0 - נגד, 0 - נמנעים.

המועמד מוחמד אטרש נבחר ברוב של 4 - בעד, 2 - נגד, 8 - נמנעים.

המועמד אלון ברוק-ריי לא נבחר 3 - בעד, 2 - נגד, 8 - נמנעים.

נציגי הפקולטה לפיסיקה: גבי ויינרוט, מוחמד אטרש

הפקולטה לפיסיקה

בפקולטה ישנם 41 בעלי זכות בחירה.

בבחירות היו 9.76% הצבעה מסך חברי הארגון בפקולטה.

המועמד שהם שפי נבחר ברוב של 4 - בעד, 0 - נגד, 0 - נמנעים.

נציג הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים: שהם שפי

מצטרף אל הנציג המכהן: מאיר רביב

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

בפקולטה ישנם 41 בעלי זכות בחירה.

בבחירות היו 7.32% הצבעה מסך חברי הארגון בפקולטה.

המועמד וסים מח'ול נבחר ברוב של 3 - בעד, 0 - נגד, 0 - נמנעים.

נציג הפקולטה למדעי המחשב: וסים מח'ול

במועצת אס"ה נותר מקום 1 ריק עבור הפקולטה

הפקולטה למדעי המחשב

בפקולטה ישנם 40 בעלי זכות בחירה.

בבחירות היו 32.5% הצבעה מסך חברי הארגון בפקולטה.

המועמד אלון דמיטריוק נבחר ברוב של 13 - בעד, 0 - נגד, 0 - נמנעים.

המועמדת רבקה אביטל נבחרה ברוב של 10 - בעד, 1 - נגד, 2 - נמנעים.

המועמד גאי שמש לא נבחר 4 - בעד, 7 - נגד, 2 - נמנעים.

נציגי הפקולטה למתמטיקה: אלון דמיטריוק, רבקה אביטל

הפקולטה למתמטיקה

בפקולטה ישנם 8 בעלי זכות בחירה.

בבחירות היו 25% הצבעה מסך חברי הארגון בפקולטה.

המועמד דני שמש נבחר ברוב של 2 - בעד, 0 - נגד, 0 - נמנעים.

נציג הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה: דני שמש

הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה

בפקולטה לביולוגיה ישנם 10 בעלי זכות בחירה.

בבחירות היו 0% הצבעה מסך חברי הארגון בפקולטה.

המועמד יורם ירושלמי לא נבחר 0 - בעד, 0 - נגד, 0 - נמנעים.

הפקולטה לביולוגיה

במכינה ישנם 10 בעלי זכות בחירה.

בבחירות היו 70% הצבעה מסך חברי הארגון בפקולטה.

המועמדת הדס דבשי נבחרה ברוב של 7 - בעד, 0 - נגד, 0 - נמנעים.

נציגת המכינה: הדס דבשי

מכינה

תוצאות הבחירות למועצת אס"ה -  תשפ"ב

ב - 13/04/2022 נערכו בחירות בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים.

הבחירות נערכו באמצעות מערכת סכהקול של חברת איניגו.

בפקולטה ישנם 100 חברי ארגון (למועמד אסור להצביע לעצמו).

בבחירות היו 24% הצבעה מסך חברי הארגון בפקולטה.

המועמד חובב גזית נבחר ברוב של 21 - בעד, 1 - נגד, 2 - נמנע.

המועמדת יעל אבוחצירה נבחרה ברוב של 24 - בעד.

נציגי הפקולטה: חובב גזית, יעל אבוחצירה.

מצטרפים אל הנציג המכהן: יגאל אילין.

במועצת אס"ה נותר מקום 1 ריק עבור הפקולטה.

הפקולטה להנדסת חשמל

תוצאות הבחירות:

תוצאות הבחירות למועצת אס"ה -  תשפ"א

ב - 14/2/2021 נערכו בחירות ב- 6 פקולטות אשר הוצגו בהן מועמדויות.

הבחירות נערכו באמצעות מערכת סכהקול של חברת איניגו והתקיימו בין השעות 8:00 ל- 22:00.
סך בעלי זכות הבחירה עמד על 300 חברות וחברי ארגון ואחוז ההצבעה היה 23%.

בפקולטה ישנם 16 חברי ארגון ו - 15 בעלי זכות בחירה (למועמד אסור להצביע לעצמו).

בבחירות היו 20% הצבעה מסך חברי הארגון בפקולטה.

המועמד יורם ירושלמי נבחר ברוב של 3 - בעד, 0 - נגד, 0 - נמנעים.

נציג הפקולטה: יורם ירושלמי

הפקולטה לביולוגיה

בפקולטה ישנם 27 חברי ארגון ו - 26 בעלי זכות בחירה (למועמדת אסור להצביע לעצמה).

בבחירות היו 38.46% הצבעה מסך חברי הארגון בפקולטה.

המועמדת רוני סברדלוב ארזי נבחרה ברוב של 10 - בעד, 0 - נגד, 0 - נמנעים.

נציגת הפקולטה: רוני סברדלוב ארזי

הפקולטה להנדסת חומרים

בפקולטה ישנם 54 חברי ארגון ו - 53 בעלי זכות בחירה (למועמד אסור להצביע לעצמו).

בבחירות היו 33.96% הצבעה מסך חברי הארגון בפקולטה.

המועמד דני שמש נבחר ברוב של 12 - בעד, 5 - נגד, 1- נמנע.

נציג הפקולטה: דני שמש
מצטרף אל הנציג המכהן: אלון דמיטריוק.

הפקולטה למתמטיקה

בפקולטה ישנם 65 חברי ארגון ו - 64 בעלי זכות בחירה (למועמד אסור להצביע לעצמו).

בבחירות היו 14.06% הצבעה מסך חברי הארגון בפקולטה.

המועמד עופר שניר נבחר ברוב של 9 - בעד, 0 - נגד, 0 - נמנעים.

נציג הפקולטה: עופר שניר

במועצת אס"ה נותרו 2 מקומות ריקים עבור הפקולטה.

הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

בפקולטה ישנם 97 חברי ארגון ו - 96 בעלי זכות בחירה (למועמד אסור להצביע לעצמו).

בבחירות היו 26.04% הצבעה מסך חברי הארגון בפקולטה.

המועמד יגאל אילין נבחר ברוב של 22 - בעד, 2 - נגד, 1 - נמנע.

נציג הפקולטה: יגאל אילין

מצטרף אל הנציגים המכהנים: שרון רכניץ, מור דהן וחובב גזית.

הפקולטה להנדסת חשמל

בפקולטה ישנם 47 חברי ארגון ו - 46 בעלי זכות בחירה (למועמד אסור להצביע לעצמו).

בבחירות היו 13.04% הצבעה מסך חברי הארגון בפקולטה.

המועמד מאיר רביב נבחר ברוב של 6 - בעד, 0 - נגד, 0 - נמנע.

נציג הפקולטה: מאיר רביב
ממשיך בכהונתו לאחר שנבחר ב- 2019.
במועצת אס"ה נותר מקום 1 ריק עבור הפקולטה (לאחר סיום תפקידו של יהודה ארידור).

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

bottom of page