top of page

הצטרפות לארגון סגל ההוראה

אני מעוניין/ת להצטרף כחבר/ה לארגון סגל ההוראה בטכניון.

מטרות הארגון והתקנון ידועים לי. (קישור לתקנון)

אם אתקבל כחבר/ה בארגון, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות מוסדות הארגון. מעתה והלאה אס"ה הינו הארגון המייצג אותי בלעדית בכל הנוגע להעסקתי בתפקידי הוראה בטכניון.
חברותי בארגון תסתיים עם פקיעת תנאי החברות הקבועים בתקנון או שלושה ימי עבודה לאחר חתימתי במשרד על הבקשה לביטול החברות בארגון.

bottom of page