logo-home_edited.png

ארגון סגל ההוראה בטכניון (אס"ה) הוא ארגון העובדים היציג של כלל עובדי ההוראה בטכניון שאינם חברי סגל אקדמי בכיר (מרצים/ות, מתרגלים/ות, מדריכים/ות וכו׳).

מטרת הארגון היא לייצג את חבריו בפני גורמים בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ומחוצה לו בעניינים הבאים:

  • הסדרת תנאי עבודה והשגת הסכמים והסדרים קיבוציים עבור המיוצגים על ידי הארגון.

  • זכויות סוציאליות נלוות לשכר העבודה.

  • קידום האינטרסים האקדמיים, המקצועיים והכלכליים של החברים בארגון ושיפור הזכויות, סוציאליות ואחרות המוקנות להם ו/או אשר יוקנו להם בעתיד.

  • חיזוק הזיקה ההדדית בין חברי הארגון לטכניון והגברת המחויבות האקדמית והכלכלית של הטכניון כלפי חברי הארגון.

  • קיום קשר עם ארגוני סגל אקדמי במוסדות מקבילים להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.

  • קיום קשר ושיתוף פעולה עם ארגוני הסגל האקדמי, ארגוני עובדים ואגודת הסטודנטים בטכניון.

Star Badge

מי מייצג אותך בארגון

Alphabet Cubes

הארגון משתתף בצערה של משפחת גוטר על פטירתו של ישראל גוטר ז"ל

Abacus

מחשבון שכר

האם הוותק שלכם מחושב נכון?

Pie Chart

סייעו לארגון וענו על הסקרים.

**

סקר קליטה לעבודה

סקר לקראת משא ומתן

**

תודה על שיתוף הפעולה!

Train

מסלולי העסקה

מה ההבדל בין עמית הוראה ומורה מן החוץ

Pencil

איך קוראים תלוש שכר?