top of page
logo-home_edited.png
Star Badge

מי מייצג אותך בארגון

Abacus

האם הוותק שלכם מחושב נכון?

Train

מה ההבדל בין עמית הוראה ומורה מן החוץ

Pencil

איך קוראים תלוש שכר?

 

ארגון סגל ההוראה בטכניון (אס"ה) הוא ארגון העובדים היציג של כלל עובדי ההוראה בטכניון (מרצים/ות, מתרגלים/ות, מדריכים/ות וכו׳) שאינם חברי סגל אקדמי בכיר.

מטרת הארגון היא לייצג את חבריו בפני גורמים בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ומחוצה לו בעניינים הבאים:

  • הסדרת תנאי עבודה והשגת הסכמים והסדרים קיבוציים עבור המיוצגים על ידי הארגון.

  • זכויות סוציאליות נלוות לשכר העבודה.

  • קידום האינטרסים האקדמיים, המקצועיים והכלכליים של החברים בארגון ושיפור הזכויות, סוציאליות ואחרות המוקנות להם ו/או אשר יוקנו להם בעתיד.

  • חיזוק הזיקה ההדדית בין חברי הארגון לטכניון והגברת המחויבות האקדמית והכלכלית של הטכניון כלפי חברי הארגון.

  • קיום קשר עם ארגוני סגל אקדמי במוסדות מקבילים להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.

  • קיום קשר ושיתוף פעולה עם ארגוני הסגל האקדמי, ארגוני עובדים ואגודת הסטודנטים בטכניון.

bottom of page