logo-home_edited.png

ארגון סגל ההוראה בטכניון (אס"ה) הוא ארגון העובדים היציג של כלל עובדי ההוראה בטכניון שאינם חברי סגל אקדמי בכיר (מרצים/ות, מתרגלים/ות, מדריכים/ות וכו׳).

מטרת הארגון היא לייצג את חבריו בפני גורמים בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ומחוצה לו בעניינים הבאים:

  • הסדרת תנאי עבודה והשגת הסכמים והסדרים קיבוציים עבור המיוצגים על ידי הארגון.

  • זכויות סוציאליות נלוות לשכר העבודה.

  • קידום האינטרסים האקדמיים, המקצועיים והכלכליים של החברים בארגון ושיפור הזכויות, סוציאליות ואחרות המוקנות להם ו/או אשר יוקנו להם בעתיד.

  • חיזוק הזיקה ההדדית בין חברי הארגון לטכניון והגברת המחויבות האקדמית והכלכלית של הטכניון כלפי חברי הארגון.

  • קיום קשר עם ארגוני סגל אקדמי במוסדות מקבילים להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.

  • קיום קשר ושיתוף פעולה עם ארגוני הסגל האקדמי, ארגוני עובדים ואגודת הסטודנטים בטכניון.

Star Badge

מי מייצג אותך בארגון

Alphabet Cubes

עדכונים שוטפים

**

שבוע אחרון להצטרפות לרובד ההרחבה ללא מילוי הצהרת בריאות עבור חברים/ות קיימים/ות!

Abacus

מחשבון שכר

האם הוותק שלכם מחושב נכון?

Pie Chart

סייעו לארגון ללמוד על התנאים הקיימים והדורש תשומת לב - ענו על הסקרים.

**

סקר קליטה לעבודה

סקר לקראת משא ומתן

**

תודה על שיתוף הפעולה!

Train

מסלולי העסקה

מה ההבדל בין עמית הוראה ומורה מן החוץ

Pencil

איך קוראים תלוש שכר?